OR/MR

Medezeggingsraad (MR) en Ouderraad (OR)

Weet u wat de MR doet en wat u zelf aan de MR kunt hebben? En wat doet eigenlijk een OR?

Wij willen u graag wat meer inzicht geven in wat beide raden doen en wat het verschil is, zodat u beter weet met welke vragen of ideen u waar terecht kunt.

Wat is de MR?
Elke school heeft een MR met daarin ouders en personeel. Ouders kunnen via de MR invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Deze raad mag namelijk over heel wat schoolzaken meepraten en -beslissen.

De MR-leden laten hun stem horen, maar die moet meer zijn dan hun persoonlijke mening. Ze behartigen de belangen van alle ouders van de school en daarbij staat het belang van het kind voorop.
Zit u ergens mee, komt u er met de school niet uit of ergert u zich aan bepaalde dingen, kaart dit dan vooral aan (eventueel anoniem) zodat de MR er van weet! De MR is overigens geen klachtenbureau. Het gaat in de MR om algemene beleidspunten en niet om individuele zaken. De MR is niet bedoeld om er bij conflicten tussen ouders en school tussen te gaan zitten.

Wat dan wel?
Als ouders hun problemen aan de MR voorleggen kan deze:
nagaan of dit incidenteel of structureel is en of meer ouders hiermee zitten;
nagaan of het met bepaald schoolbeleid te maken heeft en met de schoolleiding overleggen over eventuele aanpassingen;
dit mee te laten wegen bij het adviseren over instemmen met (nieuwe) plannen;
verwijzen naar de contactpersoon of klachtencommissie (zie ook de schoolgids voor namen en telefoonnummers).
De Mr probeert soms problemen in beeld te krijgen door uw mening te vragen via bv. enquêtes of ouderavonden. Anderhalf jaar gelden heeft u een enquête ingevuld en naar aanleiding daarvan is de aankleding van het schoolplein aangepakt, tussenschoolse opvang gestart en extra aandacht van u gevraagd met betrekking tot de verkeersveiligheid rond school.

Wat doet de OR?
De OR ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie rond allerlei feesten en bijzondere momenten. Denk bij ons op school aan bv. het herfstfeest, sinterklaas, kerst, sportdag, feestelijke ouderavond, avond4daagse, laatste schooldag enz.
Ook de oudpapierinzameling voor school of het kaften van boeken organiseert de OR.
Misschien heeft u nog ideeën voor een leuke activiteit op school of wilt u een keer helpen bij een van de activiteiten. Spreek één van de OR-leden aan. Zij staan hier altijd open voor.

De OR vergadert in principe iedere maand en de MR vergadert ook enkele keren per jaar. Bij de vergaderingen van MR en OR zijn altijd twee leerkrachten aanwezig.

Leden van de MROudergeleding MR; Pieter Noordam, Jacob Oosterhuis, Marinus Godlieb
Personeelsgeleding MR; Margriet Huizinga, Sonja van Wanrooij en Liesbeth Hansen

Leden van de OR

Nog te vullen.

Met vragen, ideeën en opmerkingen kunt u altijd bij een van bovenstaande personen terecht.